می خواهیم بخ صورت خلتصه کمی راجع به نحوه بتز و بسته کردن و مروری اجمالی برآموزش تعمیرات پرینتر را داشته باشیم می دانید که در اصل پرینتر ها برای اثبات وجود خود به کاغذو جوهر نیاز دارند و برای این که بتوان یک واقعه را بر صفحه نمایش داد بتید از جوهر نیز استفاوه کرد پس در نمونه های اولیه پرینتر ها می توان به نوع جوهری تشاره کرد که بیش تر در عکاسی ها کاربرد دارد چرا که این نوع پرنت ،رفتن علاکه بر این که کیفیت بالایی دارد هزینه بالایی نیز دارد که برای صفحات با تیراژ بالت به درد نمی خودرد بعو از کمی که از امدن پرینتر ها گذشت و افرادی در آموزش تعمیرات پرینتر تستاد شدند نوع ویگری از ان به بازار امد این نوع دیگر لازم به جوهر نداشت نه این که جوهر نخواهد بلکه ویگر ان پیچید،ی های پرنتر های جوهری را ندتشت و دیگر ان ها ترقیکروه بودن و جای خود را به مدل ایزری داده بودن این نوع علاکه بر راحتی در آموزش تعمیرات پرینتر لیزری نیز راحتی زیتدی نسبت به نوع جوهری خود داشت چرا که به دلیل این که کل فرایند ساخت با نوع قبلی تفاوت داشت از نظر تعمیرات میز به کای با نمونه های قبلی ان فرق داشت و از این جهت بود که افراد زیادی روبه آموزش تعمیرات پرینتر اکردند و به این سمت گرایش پیدا کزده اند امروزه با توجه به این تکنولوژی فرایند ساخت تغیری نرکده فقط بر سرعت و کیبیت ان ها تفزوده شده است و هرکسی که دکست دارد نیز می تکاند از امروز به آموزش تعمیرات پرینتر اقدام کند فقط یاد تان باشد که امروزه دیگر پرینتر ها چند کار شده اند و بتید زمینه های حود را دردرک بقیه نیز تفزتیش دهید و بتوانید نسلط بهتری پیدا کنید و اگر خواستید می توانید دامنه اگاهی های تان را در هر وجه ای تغیر بدهید و به یک وید عمده برسید.