الکساندر گراهام بل   مخترع تلفن هیچوقت فکر نمی کرد که صنعت تلفن هیچ موقع این قدر پیشرفت نمی کرد کهموبایل بتواند به این سرعتزیاد در حال پیشرفت باشد بنابراین او به آموزش تعمیرات موبایل هبچ موقع فکر نمی کرد که روزی فرا برسد که ما انسان ها نیاز داشته باشبم که برای تعمیر موبایل خود به دیگران رجوعکنیم  بنابراین با پیشرفتب که موبایل ها در عصر امروزه دارند جامعه نیاز به توانایب هایی که کسانی را که یال ها برای تعمیرات موبایل مشغول به اموزش شده اند و عمری را روی این کار سپری کنندااینان از جمله افرادی بودند که سریعا حس کردند که جامععه ما در اینده نیاز به کسانی را دارد که در مورد موبایل و آموزش تعمیرات موبایل تخصص ها و نهارت هایفراگیر داشته باشند تا بتوانند در راستای نیار هایی را که حامعه در عصر کنونی دارد را براورده سازنده اگر شما نیز از این دسته از افرادی هستید که احساس نسولیت می کنید و نمی توانید دست روی دست بگذارید  کهدبگران شما رابهانجان این کارواردارند شروع به آموزش تعمیرات موبایل بکنید امروزه به دلیل میشرفت چشمگیری که این وسایل به خود داشته اند ما را ب ان وا داشته اند تا در این امور که به آموزش تعمیرات موبایل بر می گردد تخصص هاییرادر این باره کسب کنین و دیگ برای تعمیرات گوشی خود به دیگران محتاج نباشیمسپس می توانیم با اموزش هایی که در مظمون آموزش تعمیرات موبایل فدا گرفته شروع به تعمیر گوشی خود کرده و به دیگران برلی انجام این کلر وابسته نباشیم چرا که وابستگی یکی از عادت های بد هر انسانی نی باشد که اگر به ان گرفتار شود عواقب بدی در انتظار او می باشد به خصوصاگر در ار تباط با موضوع آموزش تعمیرات موبایل باشد مشکل بسیار بزرگتر می شود و حل کردن ان نیز کار بسیار سختی می باشد .

علاقمندان به شرکت در دوره های آموزش تعمیرات میتوانند به آدرس زیر مراجعه کنند و یا با شماره های ثابت و همراه تماس بگیرید

آدرس :تهران-میدان انقلاب بسمت میدان آزادی-بعد از جمالزاده-خ والعصر-کوچه درفش شرقی-پلاک۱
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱
۰۲۱۶۶۹۵۶۸۲۸۴———————————-۰۹۱۹۱۰۸۰۲۸۷